top of page
Bibliotek2.png

Paper 2 – Skriv en övertygande uppsats

Det kan kännas överväldigande att förbereda sig för Paper 2 – den jämförande uppsatsen. Här förväntas du skriva en väl utvecklad uppsats, om två av de litterära verk som du har studerat i kursen, utan att ha tillgång till verken. Men oroa dig inte, genom att följa dessa råd kommer du vara bättre förberedd på att ta dig an den jämförande uppsatsen.

Uppknapp.jpg

Vad är Paper 2?

Paper 2 är en jämförande uppsats om två av de verk som du har studerat som en del av kursen. Paper 2 ser likadant ut för de elever som läser kursen Språk och litteratur som för de som läser kursen Litteratur. 


Du kommer att få fyra uppsatsfrågor att välja mellan. Uppgiften är att välja en av frågorna och sedan skriva en uppsats där du jämför och kontrasterar två verk med utgångspunkt i uppsatsfrågan. Observera att du inte får ta med dig verken till provsalen. Uppsatsen utgör 25 procent av ditt slutbetyg om du läser HL och 35 procent om du läser SL. 


Tid – SL och HL: 1 timme och 45 minuter

Du kan skriva uppsatsen om vilka verk du vill av de som du har studerat i kursen med undantag för det eller de verk som du redan har använt i det individuella muntliga provet och i HL-uppsatsen. IB rekommenderar att du förbereder dig på att kunna skriva om tre av de studerade verken. På så sätt har fler alternativ när du ska hitta en passande uppsatsfråga. På vissa skolor väljs verken tillsammans med den undervisande läraren och på andra väljer eleverna själva.


Uppsatsfrågorna ber dig att fundera över hur verken fungerar som litterära verk och har ofta en koppling till ett eller flera av kursens sju koncept. De sju koncepten är identitet (författare, karaktärer), kultur (kontext), kreativitet (hur språket används), kommunikation (syfte), transformation, perspektiv och representation. Vilken uppsatsfråga du än väljer ska du alltid tolka, analysera och utvärdera och dessutom jämföra och kontrastera de två verken.


Med tydlig koppling till uppsatsfrågan ska du visa förståelse för hur mening konstrueras i de två verken. Det kan du exempelvis göra genom att kommentera författarens val när det gäller sådant som språk, teknik och stil. 

Exempel på uppsatsfrågor

 • Med hänvisning till två av de verk du har studerat, diskutera både hur och varför verken uppmanar läsaren att identifiera sig med situationer, karaktärer och/eller idéer.

 • I litteraturen etableras ofta spänning genom att kontrastera det ”nya” med det ”gamla”. Hur har denna typ av spänning representerats och med vilken effekt i två av de verk som du har studerat?

 • Litteratur har ofta retoriska inslag, det vill säga författaren övertygar oss att dela en viss bild av världen under läsningen. I vilken utsträckning och på vilka sätt övertygar två av de verk som du har studerat läsaren att dela denna världsbild?

Uppsatsfrågor.png

När du ska förbereda dig för uppsatsen är det viktigt att komma ihåg att du inte får ta med dig verken in i provsalen. Det betyder att du behöver ha studerat verken i detalj så att du kan skriva en effektiv uppsats. I din uppsats ska du kunna ge utförliga hänvisningar till verken. Du behöver dock inte memorera några citat från verken. 

Uppknapp.jpg

Så här kan du förbereda dig för Paper 2

Böcker Paper 2

Det viktigaste arbetet du gör för att förbereda dig inför Paper 2 är att läsa, reflektera över och göra kopplingar mellan de verk du läser som en del av kursen och dina förberedelser börjar så snart du börjar läsa det första verket som ingår i din svenskkurs. Du kan nämligen välja att skriva om vilka verk du vill så länge du inte har använt det i någon annan bedömd del av kursen (det muntliga provet eller HL-uppsats). Under kursens gång kommer du också att få lära dig hur du analyserar litteratur, olika litterära former, berättarteknik, de olika verkningsmedel som författare använder och mycket mer. Så se till att följa med under lektionerna, anteckna och repetera.

Förutom det du kommer att få lära dig på lektionstid kommer här förslag på vad du kan göra för att förbereda dig inför Paper 2:

 • Läs verken noga! För att kunna skriva om ett verk måste du förstå det. Läs aktivt – ta anteckningar, gör kopplingar, skriv ner sådant du undrar över…

 • För noggranna anteckningar om de verk du studerar.

 • Gör kopplingar! Koppla ihop verken utifrån gemensamma teman eller problem och utforska deras likheter och skillnader.

 • Reflektera! I uppsatsen förväntas du kunna kommentera på författarens val och hur de skapar mening. Var därför uppmärksam på de olika val (språk, stil, struktur med mera) som författaren gör för att framföra ett budskap eller kommunicera viktiga idéer.

 • Jämför och kontrastera olika verk när det gäller såväl innehåll som form.

 • Lär dig ord och begrepp för litteraturanalys t.ex. stilfigurer.

 • Öva! Be din lärare om uppsatsfrågor eller formulera egna som du kan öva på. 

 • Träna på att skriva jämförande uppsatser under tidsbegränsning (1 timme och 45 minuter).

 • Bekanta dig med de bedömningskriterier som gäller för Paper 2.

 • Bedöm dina egna uppsatser med hjälp av bedömningskriterierna.

 • Reflektera över vad du gör bra och vad du kan göra bättre nästa gång.

 • Använd tidigare återkoppling från din lärare för att förbättra dina kommande uppsatser.

 • Välj verk. Vänta inte för länge med att välja de verk som du vill skriva om i Paper 2. När du väl har valt kan du börja fokusera än mer på att jämföra och kontrastera verken. Du kan ta hjälp av de sju koncepten

Uppknapp.jpg

Bedömningskriterier – tänk på detta

Paper 2 bedöms utifrån de fyra bedömningskriterierna: Förståelse och tolkning, Analys och utvärdering, Fokus och organisering samt Språk. Läs noga igenom kriterierna (be din lärare om bedömningskriterierna om du inte redan har dem) och försäkra dig om att du förstår dem. Här följer några punkter med vad du bör tänka på för att lyckas få höga poäng i respektive kriterium. 

Uppknapp.jpg

Närma dig Paper 2

Tänk dig att du sitter där i provsalen och just ska öppna ditt provhäfte – vad gör du då? Här ska vi gå igenom några användbara strategier som kan guida dig igenom uppsatsskrivandet: från val av fråga till inlämning av uppsatsen. 

Skriva 2.png

Steg 1 Välj uppsatsfråga och verk

Det första steget är att välja vilken av de fyra uppsatsfrågorna som du ska välja. Läs igenom alla frågorna noga. Vilka frågor kan du besvara utifrån de verk som du har förberett dig att skriva om? Vilka av verken kan du koppla till frågan? Välj en fråga som du kan besvara utifrån två av verken och som du känner att du har något intressant att säga om.

Annotera text.jpg

Steg 2 – Bena upp uppsatsfrågan

Bena upp uppsatsfrågan. Vad ombes du göra? Ingår ett eller flera led i frågan? Låt oss ta följande fråga som exempel: ”Vissa litterära verk förmedlar idéer som är universella även om de utspelar sig på en viss plats under en viss tid. På vilka sätt är detta sant i två av de verk som du har studerat?”. Här bör du bland annat reda ut följande: Vad menas med universella idéer? Vilka idéer – en eller flera? Vad menas med tid och plats? En viktig aspekt när du benar upp och så småningom besvarar uppsatsfrågan är att du tar upp samtliga aspekter som efterfrågas.

Steg 3 – Planera uppsatsen

Nu är det dags att börja planera uppsatsen: Vilka aspekter/episoder i verken kan du ta upp som exempel? Skriv ner alla exempel du kan komma på, var så specifik du kan. Lista viktiga detaljer och exempel och fundera på vad de visar och/eller representerar. Hur relaterar dessa till frågan? Vilka intressanta slutsatser kan du dra utifrån dessa?

 

Du måste också fundera över hur de två verken liknar och skiljer sig från varandra med utgångspunkt i frågan. Försök att koppla samman de idéer som har kommit fram i ditt arbete med verken. Skriv en disposition. Kanske har ditt tankearbete mynnat ut i fyra olika punkter. Dela då upp huvuddelen i fyra stycken och diskutera en punkt i varje. Planera också vad du ska inkludera i inledning och avslutning. 

 

I inledningen presenterar du de två verken och kopplar dem till den valda uppsatsfrågan. Namn på författare (för- och efternamn), publiceringsår och genre bör också finnas med. Inkludera även en mening där du talar om vad du ska ta upp i uppsatsen – se steg 4. 

I huvuddelen kan du strukturera varje enskilt stycke enligt principen: kärnmening (läs mer om kärnmeningar här), exemplifiera/bevisa, förklara och utveckla. Tänk på att du måste stödja dina påståenden med detaljerade exempel från verken. Förklara hur du tänker och varför det är viktigt. Glöm inte att din uppgift är att jämföra och kontrastera de två verken i förhållande till den valda frågan. 

 

I uppsatsens avslutning besvarar du uppsatsfrågan med stöd av de punkter som du har tagit upp i huvuddelen. Försök dock att vidga diskussionen – dra slutsatser, jämför verken och författarnas teknik i ett helhetsperspektiv.

Granska din disposition innan du går vidare till nästa steg för att försäkra dig om att du verkligen svarar på frågan.

Formulera en tes.jpg

Steg 4 – Formulera tes/argument

Om du vill skriva en stark uppsats bör du formulera en tydlig tes eller ett argument som du utvecklar genom hela uppsatsen. 

 

En tes är ett påstående som klargör hur du har närmat dig uppsatsfrågan och vilka dina huvudargument är. En tes kan exempelvis formuleras så här: 

 • I både (verk A) och (verk B) använder författarna satir för att förstärka samhälleliga övertygelser om farorna med totalitarism.

 • I (verk A) använder (författare A) (karaktärens namn) för att utmana synen på vad som är rätt och fel medan (författare B) i (verk B) använder… 

 

Tesen är som ett kort och koncist svar på uppsatsfrågan. De aspekter som tas upp i tesen är de som sedan utvecklas i uppsatsens huvuddel.

Steg 5 – Skriv uppsatsen

Nu är du redo att börja skriva! 

 

Under tiden du skriver är det viktigt att du dels tänker på att allt du skriver har en tydlig koppling till uppsatsfrågan, dels att du jämför och kontrasterar de två verken.

Använd ord och fraser, som ”i likhet med”, ”precis som”, ”jämfört med” och ”till skillnad från”, för att framhäva likheterna och skillnaderna mellan de två verken. Använd även sambandsord, som ”dessutom”, ”detta leder till” och ”eftersom”, för att visa hur satser, meningar och stycken hänger ihop. Läs mer om sambandsord här.

Förhoppningsvis har du några minuter kvar när du har skrivit klart. Läs då igenom texten igen: Finns det något som är otydligt? Kontrollera sådant som stavning, grammatik och meningsbyggnad.

Pencil Bunch_edited.png
Uppknapp.jpg

Skrivtips Paper 2

Förbättra språk och innehåll.jpg

Här följer några tips på hur du kan förbättra ditt uppsatsskrivande när det gäller både innehåll och språk. 

Innehåll

När du skriver om litteratur finns det några saker att tänka på: 

 • Undvik att lägga för mycket vikt vid att återberätta handlingen i verken – det är kännetecknande för en svag uppsats.

 • Undvik alltför generella påståenden om litteratur, teman och liknande. Koppla istället uppsatsämnet till verken.

 • Glöm inte kommentera berättartekniken: du ska visa vad tekniken har för funktion, både i förhållande till verkets syfte/bärande idéer/tema och till det valda ämnet.

 • Tala om vad författaren gör. Var direkt. Exempel: En strategi som Strindberg använder för att karakterisera fröken Julie är att låta Jean och Kristin att prata om henne innan hon kommer in på scen. Ett exempel är…

 • Använd författarens namn. Förklara HUR författaren förmedlar sina idéer (med konkreta exempel/detaljer). Var specifik!

 • Exemplifiera med precisa referenser och exempel från verken.

 • Se till att du har ett tydligt fokus på uppsatsfrågan i varje stycke.

Språk

​​I Paper 2 ska du använda ett akademiskt språk. Det innebär bland annat att språket ska vara koncentrerat, skriftspråkligt och följa svenska skrivregler:

 • Ett koncentrerat språk ger mycket information med få ord. Jämför: ”I uppsatsen undersöks…” (koncentrerat) med ”I uppsatsen ska jag undersöka…”. Att använda ”jag” går dock ofta bra. 

 • För att skriva mer koncentrerat kan du till exempel använda passivformen av verb som i exempel ovan (undersöks) eller sammansatta ord. Skriv exempelvis ”studiemöjligheter” istället för ”möjligheter till studier”. 

 • Skriftspråket skiljer sig från talspråket på flera punkter. Undvik exempelvis ord (kolla, jobba), ordformer (erat, sen) och uttryck som används i talspråk. 

 • Undvik förstärkningsord (jätte-, väldigt) och utfyllnadsord (så, liksom) som gör en text mer informell. Här kan du lära dig mer om informellt och formellt språk

 • Följ de regler som finns för svenska språket (olika språk har olika regler). Du bör veta vilka ord som skrivs med stor respektive liten bokstav, när du ska sätta punkt och andra skiljetecken och när du ska inleda ett nytt stycke.

Fler språktips

 • Använd presens när du skriver om handlingen i romaner, dramer och annan litteratur. Exempel: ”Romanen handlar om…” inte handlade.

 • Använd lämplig terminologi: roman (blanda inte ihop roman och novell), karaktärisering, dialog, tema, rim, spelanvisning, miljö… 

 • Använd precisa ord och begrepp: ”roman” inte ”bok”, ”metafor” eller ”liknelse” inte ”bildspråk”…

 • Undvik vaga och osäkra uttryck som ”kanske” och ”eventuellt”.

 • Använd konjunktioner och andra sambandsord för att binda samman olika satser med varandra och för att skapa samband mellan meningar och stycken. Läs mer om detta här

Books3.jpg
Uppknapp.jpg
Analysuppgifter.jpg

Uppgifter – öva inför Paper 2

Här kan du hitta några uppgifter som kan hjälpa dig att utveckla de färdigheter som krävs för att skriva en jämförande uppsats. 

Uppgift 1 – Gör tankekartor

Att göra tankekartor där du jämför och kontrasterar de verk som du har läst är ett bra sätt att förbereda dig inför Paper 2. 

 

Tankekarta 1
1. Välj två eller fler av de verk som du har studerat. 

2. Skriv ner alla de likheter och skillnader du kan komma på när det gäller exempelvis:

 • handling – viktiga scener

 • tema och motiv

 • budskap

 • berättarteknik

 • symbolik

 

Du kan exempelvis bygga vidare på din tankekarta genom att lägga till effekten av de författarval som du tagit upp.

 

Tankekarta 2
1. Välj en uppsatsfråga och para ihop den med två av de verk som du har studerat. 

 

2. Skriv ner likheter och skillnader med koppling till nyckelorden i uppsatsfrågan.

 

3. Bygga vidare på din tankekarta genom att lägga de val som författaren gjort och effekten av dessa.

Gör flera tankekartor med olika kombinationer av verk och utifrån olika uppsatsfrågor. 

Tankekarta 2.jpg

Du kan också prova att göra spindeldiagram elelr listor med likheter och skillnader istället för tankekartor. Prova dig fram när det gäller vilken metod som passar dig bäst

Uppgift 2 – Formulera teser 
Efter att du har benat upp uppsatsfrågan, planerat och skrivit en disposition är det dags att formulera en tes som hjälper dig behålla fokus genom hela uppsatsen. När du formulerar en tes till Paper 2 ska du tänka på att den ska inbjuda till att jämföra och kontrastera de två verken. 

 

1. Välj två av de verk som du har studerat och välj en passande uppsatsfråga: 

 • Med hänvisning till två av de verk du har studerat, diskutera både hur och varför verken uppmanar läsaren att identifiera sig med situationer, karaktärer och/eller idéer.

 • I litteraturen etableras ofta spänning genom att kontrastera det ”nya” med det ”gamla”. Hur har denna typ av spänning representerats och med vilken effekt i två av de verk som du har studerat?

 • Litteratur har ofta retoriska inslag, det vill säga författaren övertygar oss att dela en viss bild av världen under läsningen. I vilken utsträckning och på vilka sätt övertygar två av de verk som du har studerat läsaren att dela denna världsbild?

2. Identifiera nyckelorden i frågan. 

3. Gör en tankekarta där du fokuserar på likheter och skillnader mellan verken utifrån nyckelorden i frågan. 

4. Fyll på tankekartan med författarens olika val som du kan koppla till de olika likheterna och skillnaderna. Tänk: Hur och med vilken effekt? 

5. Koppla likheterna och skillnaderna till verkens bärande idéer/budskap/tema. 

Tankekarta.jpg

6. Nu är du redo att formulera en tes. En effektiv tes ger dig en tydlig riktning och har ett tydligt fokus på uppsatsfrågan. Utgå från uppsatsfrågan och försök få med följande i tesen (om den blir för lång kan du dela upp den i två meningar): 

 • Verk och författare

 • Nyckelord från uppsatsfrågan

 • Likheter och skillnader

 • Presentera ett argument

Exempel – Stöld av Ann-Helén Laestadius och Lila hibiskus av Chimamanda Ngozi Adichie: 
Trots att Laestadius och Ngozi Adichie använder olika medel för att skildra de förtryckta i sina respektive miljöer, bygger båda författarna dessa miljöer för att kritisera förtrycket och samtidigt ge förtryckta en röst.

Bok bokstäver RUND.png

Uppgift 3  – Ta hjälp av de sju koncepten 

Många av uppsatsfrågorna har en koppling till ett eller flera av kursens sju koncept: identitet, kultur, kreativitet, kommunikation, transformation, perspektiv och representation. När du förbereder dig för Paper 2 är det därför bra att ta hjälp av dessa. 


När du har valt vilka verk (ofta tre stycken) som du ska förbereda dig på inför den jämförande uppsatsen kan du göra tabeller och/eller listor där du jämför och kontrasterar verken med hjälp av koncepten. 

 •  Identitet: Det kan vara såväl författarens identitet som någon av karaktärernas.

 • Kultur: Vilka kulturella kontexter är relevanta för verkens produktion och reception?

 • Kreativitet: Hur samverkar innehåll och form med mening? Hur relaterar innehåll och form till mening?

 • Kommunikation: Hur förmedlar författarna verkens syfte och budskap?

 • Transformation: Litterära verk kan referera till varandra eller låna av varandra. Undersök hur denna transformation görs. 

 • Perspektiv: Hur kan litterära texter erbjuda flera perspektiv på en enda fråga, ämne eller tema?

 • Representation: Hur använder författarna genrens (romanens, dramats, diktens…) konventioner.

Innehåll

När du skriver om litteratur finns det några saker att tänka på: 

 • Undvik att lägga för mycket vikt vid att återberätta handlingen i verken – det är kännetecknande för en svag uppsats.

 • Undvik alltför generella påståenden om litteratur, teman och liknande. Koppla istället uppsatsämnet till verken.

 • Glöm inte kommentera berättartekniken: du ska visa vad tekniken har för funktion, både i förhållande till verkets syfte/bärande idéer/tema och till det valda ämnet.

 • Tala om vad författaren gör. Var direkt. Exempel: En strategi som Strindberg använder för att karakterisera fröken Julie är att låta Jean och Kristin att prata om henne innan hon kommer in på scen. Ett exempel är…

 • Använd författarens namn. Förklara HUR författaren förmedlar sina idéer (med konkreta exempel/detaljer). Var specifik!

 • Exemplifiera med precisa referenser och exempel från verken.

 • Se till att du har ett tydligt fokus på uppsatsfrågan i varje stycke.

Språk

​​I Paper 2 ska du använda ett akademiskt språk. Det innebär bland annat att språket ska vara koncentrerat, skriftspråkligt och följa svenska skrivregler:

 • Ett koncentrerat språk ger mycket information med få ord. Jämför: ”I uppsatsen undersöks…” (koncentrerat) med ”I uppsatsen ska jag undersöka…”. Att använda ”jag” går dock ofta bra. 

 • För att skriva mer koncentrerat kan du till exempel använda passivformen av verb som i exempel ovan (undersöks) eller sammansatta ord. Skriv exempelvis ”studiemöjligheter” istället för ”möjligheter till studier”. 

 • Skriftspråket skiljer sig från talspråket på flera punkter. Undvik exempelvis ord (kolla, jobba), ordformer (erat, sen) och uttryck som används i talspråk. 

 • Undvik förstärkningsord (jätte-, väldigt) och utfyllnadsord (så, liksom) som gör en text mer informell. Här kan du lära dig mer om informellt och formellt språk. 

 • Följ de regler som finns för svenska språket (olika språk har olika regler). Du bör veta vilka ord som skrivs med stor respektive liten bokstav, när du ska sätta punkt och andra skiljetecken och när du ska inleda ett nytt stycke.

Fler språktips

 • Använd presens när du skriver om handlingen i romaner, dramer och annan litteratur. Exempel: ”Romanen handlar om…” inte handlade.

 • Använd lämplig terminologi: roman (blanda inte ihop roman och novell), karaktärisering, dialog, tema, rim, spelanvisning, miljö… 

 • Använd precisa ord och begrepp: ”roman” inte ”bok”, ”metafor” eller ”liknelse” inte ”bildspråk”…

 • Undvik vaga och osäkra uttryck som ”kanske” och ”eventuellt”.

 • Använd konjunktioner och andra sambandsord för att binda samman olika satser med varandra och för att skapa samband mellan meningar och stycken. Läs mer om detta här

Bli bättre på uppsatsskrivande med SparkSwedish

Vill du bli bättre på att skriva jämförande uppsatser? SparkSwedish erbjuder både lektionspaket och fristående lektioner. Under lektionerna med fokus på Paper 2 får du träna på att jämföra och kontrastera de verk som du har studerat. Du kommer att få lära dig hur du analyserar verken till Paper 2, användbara fraser för att jämföra och kontrastera, olika sätt att strukturera din uppsats och använda ett språk och en stil som lämpar sig för uppgiften.

Lektionspaketet med 10 lektioner innehåller:​​

 • 10 lärarledda lektioner med fokus på att skriva jämförande uppsatser.

 • Omfattande studiematerial.

 • Exempeluppsatser för diskussion.

 • Konstruktiv feedback på två av dina jämförande uppsatser.

Kontakta oss, boka en kostnadsfri konsultation eller boka dina dina svensklektioner här.

Svenska Online.jpg
bottom of page