top of page
Studera2.png

Förbered dig inför Paper 1

Hur kan du förbereda dig för Paper 1 – en analys av osedda texter? Kanske är du en av dem som tror att det inte går att förbereda sig just på grund av att du ska analysera texter som du aldrig tidigare har sett. Det är dock långt ifrån sant. Det finns många sätt att förbereda sig för Paper 1. Här guidar SparkSwedish dig genom några av dessa (på svenska).

Upp
Vad är P1
Uppknapp.jpg

Vad är Paper 1?

Paper 1 är en guidad textanalys. Provet består av två osedda texter som var och en åtföljs av en fråga. Uppgiften är att göra en skriftlig analys av en eller båda dessa texter. Om du läser SL får du välja vilken text som du vill analysera och om du läser HL ska du analysera båda texterna och skriva två separata analyser.

 

Tid:

SL: 1 timme och 15 minuter

HL: 2 timmar och 15 minuter

 

De två texterna är båda icke-litterära och representerar två olika texttyper. Listan nedan innehåller många, men inte alla, texttyper som kan dyka upp i Paper 1:

Texttyper P1.jpg

En guidad textanalys är i det här sammanhanget en textanalys där du har stöd av en vägledande fråga, som fokuserar på en teknisk eller formell aspekt i texten. Du ska alltså inte skriva en analys av texten som helhet utan fokuserad på en viss aspekt. Det finns även en möjlighet att formulera en egen fråga att besvara i analysen men detta är i allmänhet inte att rekommendera.

Uppgiften är alltså att du ska analysera textdrag och/eller författarval i en text och utvärdera hur dessa skapar mening.

Exempel på frågor
De vägledande frågorna är anpassade till den specifika texten. Här är några exempel på hur frågorna kan vara formulerade: 

 • Hur används text och bild tillsammans för att textens budskap ska nå fram till mottagarna (reklamannons)?

 • Hur går skribenten tillväga för att engagera läsaren (t.ex. krönika)?

 • På vilket sätt och med vilken effekt använder författaren språk och stil för att levandegöra sin upplevelse av resmålet (reseskildring)?

Så här kan du förbereda dig för Paper 1
Uppknapp.jpg

Så här kan du förbereda dig inför Paper 1

Dina förberedelser börjar så snart du börjar med din svenskkurs. Du kommer få lära dig mer och mer om analys, de olika texttyperna, de verkningsmedel skribenter använder och mycket mer. Se till att följa med under lektionerna, anteckna och repetera.

Anteckna.png

Förutom det du kommer att få lära dig på lektionstid kommer här förslag på vad du kan göra för att förbereda dig inför Paper 1:

 • Läs mycket! För att kunna analysera en text måste du förstå den. Ju mer du läser, desto bättre förberedd kommer du att vara.

 • Läs varierat. I Paper 1 kan en mängd olika texttyper dyka upp – se till att du är bekant med så många som möjligt av dessa. Läs recensioner, essäer, krönikor och bloggar och bekanta dig med bildbaserade och multimodala texter som reklamannonser, infografik och seriestrippar. 

 • Fördjupa dig i de olika texttypernas kännetecken. Vad är typiskt för en självbiografi? Vad skiljer en insändare från en debattartikel? Vad är egentligen en ledare?  

 • En text analyseras inte på samma sätt som en bild – lär dig att analysera olika slags texter. Du kommer långt med att lära dig mer om bildanalys, talanalys och textanalys. 

 • Lär dig ord och begrepp för textanalys t.ex. stilfigurer.

 • Analysera texter! Välj själv ut korta utdrag eller texter och öva på att analysera dem.

 • Formulera egna vägledande frågor till olika utdrag och texter.

 • Bekanta dig med de bedömningskriterier som gäller för Paper 1.

 • Träna på att skriva textanalyser under tidsbegränsning.

 • Bedöm dina egna analyser med hjälp av betygskriterierna.

 • Reflektera över vad du gör bra och vad du kan göra bättre nästa gång.

 • Använd tidigare återkoppling från din lärare för att förbättra dina kommande analyser.

Skriv.jpg
Bedömnngskriterier
Uppknapp.jpg

Bedömningskriterier – tänk på detta

Paper 1 bedöms utifrån de fyra bedömningskriterierna: Förståelse och tolkning, Analys och utvärdering, Fokus och organisering samt Språk. Läs noga igenom kriterierna (be din lärare om bedömningskriterierna om du inte redan har dem) och försäkra dig om att du förstår dem. Här följer några punkter med vad du bör tänka på för att lyckas få höga poäng i respektive kriterium. 

Idea.png
Uppknapp.jpg

Närma dig Paper 1 – Språk och litteratur

Tänk dig att du sitter där i provsalen och just ska öppna ditt provhäfte – vad gör du då? Här ska vi gå igenom några användbara strategier som kan ta dig från A-Ö, eller från val av text/läsning till inlämning av analysen. Om du läser SL-kursen börja med steg 1 – om du läser HL-kursen kan du hoppa direkt till steg 2.

Skriva 2.png

Steg 1 Välj text att analysera

Det första steget är att välja vilken av de två texterna som du ska fokusera på. Läs igenom båda texterna och de tillhörande frågorna. Välj den text som du förstår bäst och den du tycker känns mest intressant. Ta även hänsyn till den vägledande fråga som hör till texten – se steg 2.

Steg 2 – Läs och annotera texten

Läs noga igenom den text som du har valt en gång till och identifiera textens syfte och övergripande budskap. Ställ dig frågor som: Vad är det viktigaste i texten? Vad vill skribenten förmedla? Vem/vilka riktar sig texten till? Vilket sammanhang har texten tillkommit i (tid, plats, ämne)?

 

Granska sedan den vägledande frågan: Vad efterfrågas? Är det en eller flera aspekter som efterfrågas?

Annotera text.jpg

Koppla dina reflektioner om textens syfte, budskap, mottagare etc. till den vägledande frågan. Låt oss ta följande fråga som exempel: Hur går skribenten tillväga för att engagera läsaren? I den här frågan står det inget om sådant som syfte eller budskap men det är ju just textens budskap som skribenten vill nå ut med så hon/han gör sitt bästa för att engagera läsaren för att lyckas med det. Där har du kopplingen. 

 

Nu är det dags att annotera texten och samla idéer med utgångspunkt i den vägledande frågan och dess koppling till syfte/budskap. Att annotera innebär att du interagerar med texten: stryk under, ställ frågor till texten, anteckna viktiga iakttagelser, skriv i marginalen, ringa in viktiga ord…

 

Gå igenom dina anteckningar och ställ dig frågan: Hur uppnår skribenten sitt mål?

Steg 3 – Formulera en tes/ett argument

Nu är det dags att formulera en tes/ett argument – en mening där du mer eller mindre besvarar den vägledande frågan. Ett svar på frågan ”Hur går skribenten tillväga för att engagera läsaren?” skulle till exempel börja så här: ”För att engagera läsarna använder skribenten...”. Sedan lägger du till de aspekter som är relevanta.

Steg 4 – Gör en plan

Nu är det dags att organisera dina anteckningar till en fungerande struktur. En plan kan se ut på många olika sätt och de kan vara mer eller mindre detaljerade. En del föredrar att göra en tanke-karta och andra att skriva en hel disposition. Du får du prova dig fram till vad som passar dig bäst. Du behöver också ta hänsyn till tiden (SL: 1 timme och 15 minuter, HL: 2 timmar och 15 minuter). 

Granska.jpg

Ett sätt att göra en snabb och enkel plan är att välja ut relevanta exempel/citat från texten och organisera dem under rubriker, som kan vara formulerade som kärnmeningar. Läs mer om kärnmeningar här.

Granska din plan innan du går vidare till nästa steg för att försäkra dig om att du verkligen svarar på frågan.

Steg 5 – Skriv textanalysen

Nu är du redo att börja skriva! 

 

Under tiden du skriver är det viktigt att du hela tiden tänker på att det du skriver har en tydlig koppling till den vägledande frågan.

 

I inledningen presenterar du texten (titel, avsändare, utgivningsdatum/år, texttyp etc.) och dess syfte och/eller budskap. Du kan även ta upp textens innehåll men var kortfattad. Introducera sedan analysfrågan eller en tes som du formulerat utifrån denna.

 

I fördjupningen ska du argumentera för din analys och utvärdering av texten. Denna del kan struktureras på flera olika sätt. Undvik dock att strukturera din text utifrån den analyserade textens kronologi. Strukturera istället texten utifrån specifika aspekter och funktioner i texten. Ta bara upp sådant som är relevant i förhållande till analysfrågan. 

 

I konklusionen knyter du ihop ditt resonemang och säger något om texten som helhet. Besvara analysfrågan. Rada inte bara upp sådant som du redan tagit upp utan dra slutsatser utifrån de aspekter som du har analyserat. Hur relaterar textens delar till helheten, syftet och/eller budskapet? Utvärdera slutligen hur textdrag och/eller författarval skapar mening.

Spellcheck.jpg

Förhoppningsvis har du några minuter kvar när du har skrivit klart. Läs då igenom texten igen: Finns det något som är otydligt? Kontrollera sådant som stavning, grammatik och meningsbyggnad.

Uppknapp.jpg

Skriv kärnmeningar och stycken

Att skriva träffande kärnmeningar och effektiva stycken kräver övning.

Vad är en kärnmening?

En kärnmening är en mening som ger en koncentrerad bild av det allra viktigaste i stycket och återkopplar till den analysfråga du ska besvara i texten som helhet. Kärnmeningen placeras ofta, men inte alltid, först i varje stycke i textens huvuddel. 

 

Kärnmeningar signalerar till läsaren att du nu går vidare till din nästa idé. På så sätt blir din text mer läsarvänlig. Dessutom kan kärnmeningarna hjälpa dig under planeringen av analysen. Skriv ner kärnmeningar under planeringstiden och använd dem till att försäkra dig om att du kan koppla det du skriver och dina exempel till analysfrågan.

 

Att skriva stycken

Bonustips: Om du märker att det enkelt går att byta ut eller flytta runt dina kärnmeningar när du har skrivit ner dem så har du nog skrivit en lista med punkter och inte ett argument. Målet är att dina punkter ska följa en röd tråd som utvecklas allteftersom. En punkt ska leda till nästa som i sin tur leder till nästa och så vidare. Använd också sambandsord för att koppla ihop olika stycken med varandra.
Use Swedish_edited.jpg
Skriva akademiskt.jpg

Ett stycke ska vara tydligt sammanhållet och fokusera på en av de poänger du vill göra. 

Inled varje stycke med en kärnmening som dels beskriver vad stycket handlar om, dels återkopplar till analysfrågan. I stycket ska du sedan genom olika exempel och förklaringar utveckla, precisera och nyansera det som står i kärnmeningen.

Att skapa en röd tråd i och mellan textens stycken är också viktigt. Läs mer om det här.

Grafiskt markeras ett nytt stycke genom indrag eller blankrad. Undvik hybridstycken (när du börjar ett stycke på en ny rad utan indrag eller blankrad).

Styckeindelning.jpg

Exempel på stycke med kärnmening
Stycket nedan är skrivet utifrån omslaget till en tidning utgiven av biståndsorganisationen Plan Sverige år 2014. Tidningen är en del i en kampanj med syftet att uppmärksamma barnäktenskap och den är utformad som ett glossigt bröllopsmagasin med namnet ”Barnbrud”. Se bild här (norsk version).

Den vägledande fråga som analysen utgår ifrån lyder: Hur används olika modaliteter (form, färg, bild, text etc.) i texten för att få fram avsändarens budskap?

För att nå ut med sitt budskap låter Plan Sverige tidningsomslagets typiskt glossiga utseende kraftigt kontrasteras av att bruden på bilden är ett barn. Vid en första anblick ser omslaget ut som ett typiskt bröllopsmagasin men snart upptäcker man att så inte är fallet. Bilden på den unga flickan är ett tydligt tecknen på det. Valet av ljusa romantiska färger som rosa, vitt och ljusgrått står i stark kontrast mot omslagets bild. Omslagsmodellen är en ung flicka och inte en kvinna som just ska stå brud. Flickans ögon ser ledsna ut och hon tittar lite snett nerifrån in i kameran vilket får henne att se underlägsen ut. Hon ska giftas bort och har ingenting att säga till om – hon är helt maktlös. Hennes sorgsna min förstärker detta intryck. Flickan har ett europeiskt utseende, med blont hår och ljus hy, och kan för många svenskar för att tankarna till en klasskompis, en dotter eller ett barnbarn. Den här igenkänningen väcker känslor hos den som betraktar omslaget som kanske inte hade varit lika starka om flickan inte hade haft ett typiskt europeiskt utseende. De allra flesta kan inte ens föreställa sig att en tolvåring från Sverige skulle giftas bort. Genom att låta bilden på den unga flickan stå i stark kontrast mot läsarens förväntningar på ett rosa glossigt bröllopsmagasin lyckas Plan Sverige förmedla hur allvarlig situationen med unga flickor, som riskerar att tvingas till barnäktenskap, är runt om i världen.

Kommentar: Stycket inleds med kärnmeningen ”För att nå ut med sitt budskap låter Plan Sverige tidningsomslagets typiskt glossiga utseende kraftigt kontrasteras av att bruden på bilden är ett barn”. Därefter utvecklas tankegångarna i kärnmeningen med stöd av flera konkreta exempel och förklaringar. Betraktarens förväntningar på ett glossigt bröllopsmagasin kontrasteras med bilden på flickan och omslagsbilden analyseras mer i detalj. Sedan avslutas stycket med att återkoppla till både kärnmeningen och analysfrågan.  

Pratbubbla.jpg
Uppknapp.jpg
Analysuppgifter.jpg

Analysuppgifter – öva inför Paper 1

Här kan du hitta några olika texter (med vägledande fråga) att analysera som förberedelse för din Paper 1-examination. 

Analysuppgift 1

Här ska du få analysera en reklamkampanj för företaget Middagsfrid, som levererar matkassar. Kampanjen syntes i tunnelbanan och på bussar i Stockholm samt i sociala medier under 2023. 

 

Vägledande fråga: Hur och med vilken effekt används hänvisningen till AI (artificiell intelligens) i kampanjen?

 

Kampanjen hittar du här

Analysuppgift 2

Här ska du få analysera essän “Läs inte den här texten” av författaren Fredrik Backman som publicerades i Expressen 20/3 2020. 

En essä är en faktabaserad sakprosatext där skribenten förhåller sig till fakta samtidigt som hon/han gör det på ett personligt sätt. Här kan skribenten föra ett ganska fritt resonemang och presentera sina egna åsikter. I Nationalencyklopedin står det: ”En essä kan vara en uppsats som med ett lättfattligt språk och med anknytning till en given händelse eller till en viktig litterär företeelse behandlar en dagsaktuell fråga”.

Här finns två olika vägledande frågor. I uppgiften ingår bara att besvara en fråga men det kan vara bra att fundera över hur olika svaren skulle bli beroende på vilken fråga som ställs.

 • Vägledande fråga 1: Hur och med vilken effekt använder författaren ton och sin egen personliga stil för att förmedla sitt budskap?

 • Vägledande fråga 2: Hur byggs argumentationen byggs upp i essän och hur effektiv är den?

Essän hittar du här: https://www.expressen.se/kultur/las-inte-den-har-texten

Frågor.jpg

Analysuppgift 3

Här ska du få analysera informationsgrafik från Statens Medieråd. Statens Medieråd är en statlig myndighet som bland annat har i uppgift att sprida information om barns och ungas medieanvändning och mediesituation.

Informationsgrafik (eller infografik) är en text där text, bild, illustrationer, siffror, tabeller med mera kombineras med syftet att göra information tydlig och lättförståelig och tydlig. 

 

Vägledande fråga: Hur och med vilken effekt har text och bild anpassats till den specifika målgrupper?

 

Du hittar informationsgrafiken här.

Analysuppgift 4

Här ska du få analysera i artikeln ”Svårbegripliga titlar tilltar” av David Österberg. Artikeln publicerades på tidningen Kollegas webbplats 6/11 2017. Kollega är fackförbundet Unionens medlemstidning.

Vägledande fråga: Vilken funktion fyller de olika rösterna (d.v.s. de olika personer som får komma till tals) i artikeln?

Artikeln kan du läsa här: https://kollega.se/arbetsmarknad/svarbegripliga-titlar-tilltar
 

Bli bättre på analys med SparkSwedish

Vill du bli bättre på att analysera texter? SparkSwedish erbjuder både lektionspaket  och fristående lektioner. Under lektionerna med fokus på textanalys får du träna på att analysera en mängd olika texttyper, såsom reklamannonser, krönikor, seriestrippar och tal. Du får också lära dig olika sätt att organisera din textanalys och använda ett språk och en stil som lämpar sig för uppgiften.

Lektionspaketet med 10 lektioner innehåller:​​

 • 10 lärarledda lektioner med fokus på textanalys

 • Omfattande studiematerial

 • Texter och utdrag för analys

 • Konstruktiv feedback på två av dina textanalyser

Kontakta oss, boka en kostnadsfri konsultation eller boka dina dina svensklektioner här.

Svenska Online.jpg
bottom of page